Så här går det till

I stora drag

Även om alla vindsprojekt ser olika ut finns det några steg som alltid finns med i processen. Några är praktiska och andra rent juridiska.

Vid första anblicken kan processen verka lång och komplicerad, men att sälja en råvind är ett stort projekt, där inget ska gå fel. Därför följer vi på Koltrasten med föreningen, tar hand om det praktiska och hjälper styrelsen genom varje steg.

Om ni i samband med försäljningen vill göra andra förändringar i fastigheten, till exempel bygga förråd i källarplanet, byta stammar eller installera en hiss, kan vi även ta med detta i projektet. Koltrasten samarbetar med några av Stockholms bästa arkitekter och mest pålitliga byggföretag inom fastighetsutveckling.

 

Kontakta oss

Och så här går det till steg för steg

1. Introduktionsmöte
Vi börjar med ett introduktionsmöte där vi träffas, på plats hos er för en första översyn av fastigheten. Därefter träffas representanter från bostadsrättsföreningen och Koltrasten samt en jurist och en arkitekt. Tillsammans går vi igenom förutsättningar och pratar igenom de olika stegen.

 

2. Förhandsavtal.
Bostadsrättföreningen och Koltrasten skriver ett förhandsavtal. Avtalet innebär att Koltrasten får i uppdrag att göra förstudie av byggnationen.

 

3. Förstudie
Koltrasten tar fram en förstudie där de olika entreprenadarbetena tas upp, till exempel renovering av hiss, tak, trappuppgång etc. I förstudien kan alla se hur projektet påverkar fastigheten och medlemmarna i fråga om ekonomi, processer, teknik med mera. I förstudien inkluderas även eventuell flytt av förråd, byten av stammar mm.

 

4. Fastställande av pris och köpeskilling.
Utifrån förstudien fastställs en marknadsmässig värdering av råvinden.

 

5. Avtalssignering.
När vi är överens skriver vi på ett avtal som innebär att Koltrasten har rätt att köpa råvinden vid ett visst tillfälle till ett givet pris samt ett avtal som definierar de olika entreprenadarbeten som ska utföras (hiss, tak, stambyte etc).

 

6. Process för att få föreningsstämmans godkännande.
Beslutet att genomföra projektet fattas av föreningen vid en stämma.

 

7. Hyresnämndsprocess för att få föreningsstämmans godkännande om medlem röstar emot.
I de fall en eller flera medlemmar röstar emot förslaget går ärendet till hyresnämnden som får fatta beslut om projektet får genomföras eller inte.

 

8. Bygglovsprocess för att få bygglov av Stadsbyggnadskontoret.
Innan ombyggnationen kan starta krävs det ett bygglov från byggnadsnämnden i kommunen. Koltrasten samarbetar med arkitekter som arbetar fram bygglovet och sköter den processen.

 

9. Planering, byggnation och färdigställande.
Koltrasten leder byggmöten, upprättar protokoll, granskar bygghandlingar och säkerställer att material fraktas till och från byggarbetsplatsen med minimal störning. Koltrasten ansvarar även för kontakten med myndigheter och entreprenörer samt den ekonomiska uppföljningen under byggtiden.

 

10. Avslut
Slutbesiktningen görs av besiktningsmän som säkerställer att arbetet utförts enligt branschstandarder. Det är mycket viktigt att de som ska ansvara för förvaltning och drift får över ritningar, beskrivningar, garantihandling, drift- och skötselanvisningar, etc.

 

11. Inflyttning.
Kommunen ger ett slutbesked och inflyttning kan påbörjas

 

Kontakta oss